Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust.1-2 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27-04-2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.urz. UE L 11, s.1) dalej RODO informujemy, że:

1) Administratorem Państwa danych osobowych je Grupa Producencka „Gramine”

Sp. z o.o. z siedzibą w Wisznia Małej 55-114, ul Wrocławska 23d, NIP 9151551352.

e-mail [email protected]  Tel.  508-140-010

2) Państwa dane osobowe przetwarzane są w następującym zakresie:

– Imie Nazwisko

– adres korespondencyjny

– pałna nazwa firmy i adres

– NIP/REGON/PESEL

– numer telefonu

– adres e-mail

– numer rachunku bankowego

– seria numer dowodu osobistego

 Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji umów.

3) Cel przetwarzania Państwa danych osobowych:

– wykonanie zawartej umowy – podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. b RODO – dane przetwarzamy do momentu jej wykonania, a po tym okresie do chwili przedawnienia ewentualnych roszczeń;

– obsługa klientów (np. obsługa reklamacji) – podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. f

– udokumentowania zawartej umowy i jej rozliczenia, na podstawie przepisów prawa podatkowego, rachunkowego – podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. c RODO

– w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – do chwili wniesienia przez Państwa sprzeciwu lub przedawnienia ewentualnych roszczeń;

4)  Dane osobowe mogę być przekazane  do instytucji nadrzędnych, aby dopełnić obowiązki wynikające z przepisów prawa, w szczególności ustawy o nasiennictwie, ustawy o ochronie roślin oraz ustawy o środkach ochrony roślin.

Odbiorcami Państwa danych mogą być jedynie podmioty, które są uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.

5) Zgodnie z zapisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) mają Państwo prawo do:

– dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
– sprostowania swoich danych;
– usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
– przenoszenia danych;

W celu realizacji w/w uprawnień prosimy o kontakt na podany powyżej adres e-mail.


Informujemy, że mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

Grupa Producencka „Gramine” sp z o .o. z siedzibą w Wisznia Małej nie stosuje profilowania i zautomatyzowanego podejmowania decyzji przy przetwarzaniu danych osobowych.